SITECH społecznie odpowiedzialny

Nasza wizja Społecznej Odpowiedzialności brzmi:
„Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój jest podstawą naszej codziennej praktyki biznesowej, na podstawie której kształtujemy plany na przyszłość. Działamy odpowiedzialnie na rzecz naszych pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.”

Nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności koncentrują się na czterech podstawowych obszarach:

Kapitał ludzki

 • Zapewniamy bezpieczne i atrakcyjne warunki pracy
 • Dbamy o rozwój naszych pracowników
 • Doceniamy odpowiedzialne postawy
 • Szanujemy różnorodność
 • Wspieramy pracowników w dziedzinach wolontariackich

Ochrona środowiska

 • Minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko
 • Promujemy ochronę środowiska wśród pracowników i społeczności lokalnej
 • Wdrażamy politykę środowiskową

Kapitał społeczny

 • Edukujemy w zakresie bezpieczeństwa
 • Promujemy dualny system kształcenia
 • Angażujemy się na rzecz promowania działań społecznie odpowiedzialnych

Integracja z rynkiem i interesariuszami

 • Podnosimy świadomość partnerów biznesowych na temat odpowiedzialnego rozwoju
 • Wspieramy innowacyjność
 • Działamy zgodnie z zasadami Compliance
 • Słuchamy naszych interesariuszy

Realizacja wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju w SITECH Sp. z o.o.

SITECH Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne w swojej działalności kieruje się przepisami prawa oraz międzynarodowymi normami zachowania, w ten sposób przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

Jako Spółka działająca w międzynarodowym koncernie dostrzega również możliwość aktywnego uczestnictwa w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które zostały przyjęte przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele te skupiają się na realizacji tej idei poprzez trzy wymiary: wzrost gospodarczy, inkluzywność społeczną oraz ochronę środowiska. Do realizacji tych wyzwań włącza się również SITECH Sp. z o.o.


Cel 1

Eliminacja ubóstwa

SITECH Sp. z.o.o. zapewnia pensje średnio o kilka procent wyższe od średniego wynagrodzenia w województwie dolnośląskim. Nasi pracownicy poza pensją zasadniczą mają możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń finansowych, np. w postaci premii rocznej, premii za wyniki czy premii zespołowej, a także premii z okazji świąt, czy w formie dodatku szkolnego dla dzieci.

Firma oferuje bogaty pakiet świadczeń:

 • Nagroda jubileuszowa
 • Dodatek szkolny
 • Premia roczna
 • Premia świąteczna
 • Świadczenie urlopowe
 • Premia zespołowa
 • PPE- III filar
 • Premia za obecność
 • Premia za wyniki

Cel 3

Zdrowie I dobrobyt ludzi

SITECH Sp. z.o.o. podejmuje szereg działań na rzecz ochrony zdrowia swoich pracowników. W Ambulatorium świadczona jest całodobowa opieka medyczna. Pracownicy mają możliwość skorzystania z pakietu badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz szczepień.

Od 2015 roku pracodawca zapewnia załodze konsultacje fizjoterapeutyczne, mające na celu diagnostykę wad postawy ciała oraz zapobieganie schorzeniom układu ruchu. Zabiegi fizjoterapeutyczne w 80% dofinansowywane są przez pracodawcę. Rok 2016 upływał pod hasłem SITECH dla Zdrowia, w ramach którego oferowanych było 6 akcji profilaktycznych. Akcje obejmują dostęp do badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz konsultacje u lekarzy specjalistów.

Firma przykłada dużą wagę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Odzwierciedleniem tego jest wdrożona w 2014 r. Polityka BHP. Polityka ta zakłada przede wszystkim stałe identyfikowanie możliwych  zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników w procesie produkcji, eliminowanie wykrytych zagrożeń i stałą kontrolę. Wspomniany dokument stanowi także zobowiązanie firmy do nieustającego minimalizowania ryzyka wypadków przy pracy. W celu efektywniejszego zarządzania systemem bezpieczeństwa wprowadzony został w 2015 r. BS OHSAS 18001.

SITECH dba nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, ale również społeczności lokalnej. W ramach projektu „SITECH Jestem bezpieczny w podróży” edukujemy dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym jak bezpiecznie podróżować samochodem, jak prawidłowo zapinać pasy, dlaczego warto sadzać dziecko w foteliku i czego nie wolno robić podczas jazdy. Akcja realizowana jest przy współpracy m.in. z Komendą Powiatową Policji w Głogowie oraz Wrześni i cieszy się coraz większym uznaniem społeczności lokalnej.


Cel 4

Edukacja na wysokim poziomie

Pracownicy SITECH mają dostęp do szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych w ramach Planu Rozwoju. Na terenie zakładu w Polkowicach znajduje się Centrum Szkoleniowe, które jest częścią Centrum Kompetencji SITECH Sp. z o.o. Jego celem jest kształtowanie postaw oraz pogłębianie wiedzy m.in. z zakresu Lean Manufacturing, ergonomii czy 5S.

Pracodawca dofinansowuje ponadto koszty nauki w szkole oraz koszty szkolenia (kurs, seminarium, warsztat). Spółka dba również o rozwój pracowników młodocianych. Podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Zespołem Szkół w Chocianowie. Od tego czasu oferujemy uczniom wsparcie w procesie kształcenia zawodowego w trzech zawodach. W pierwszej klasie pracownicy młodociani przechodzą szkolenia w naszej firmie, a naukę teoretyczną i praktyczną odbywają w szkole. W drugim i trzecim roku przebywają już na terenie zakładu. Dbamy zarówno o rozwój ich wiedzy, a także umiejętności praktyczne, pomagamy im także w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Wprowadziliśmy program „Wędrownik” ( z niem. Wanderjahre). Pobyt może mieć miejsce w wybranej spółce koncernu Volkswagen na całym świecie i trwa ok. 6-18 miesięcy.W 2015 roku rozpoczęto projekt Praktycznego Kształcenia Studentów we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). SITECH Sp. z o.o. jako pierwsze przedsiębiorstwo na Dolnym Śląsku wprowadziło dualny system kształcenia studentów z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Całość działań skierowana jest na pogłębienie praktycznej wiedzy studentów. Projekt związany jest z połączeniem kształcenia na uczelni z zajęciami praktycznymi w SITECH Sp. z o.o. w trakcie roku akademickiego.

W ramach programu „Startuj z SITECH“ organizujemy bezpłatne praktyki oraz płatne staże/staże absolwenckie w naszej firmie. W trakcie praktyk/staży studenci/absolwenci mają okazję zdobyć cenne umiejętności, pogłębić 
wiedzę z interesujących ich dziedzin oraz realizować ciekawe i rozwojowe projekty pod okiem doświadczonego specjalisty.


Cel 5

Równouprawnienie płci

Jesteśmy organizacją otwartą na różnorodność - każdy pracownik jest dla nas tak samo ważny. Wszystkim pracownikom niezależnie od płci, wieku oraz innych cech oferujemy takie same warunki płacy i pracy.


Cel 8

Wzrost gospodarczy I dobra praca

SITECH jest jednym z lepszych pracodawców w regionie. Promujemy politykę prorozwojową, tworzymy miejsca pracy, ale przede wszystkim pobudzamy kreatywność i innowacyjność. Nasze produkty są wysokiej jakości i spełniają normy międzynarodowe.

Dbamy o rozwój przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych projektów oraz rozwój nowoczesnych technologii.  Staramy się kooperować z lokalnymi podmiotami gospodarczymi według idei „Local Sourcing” przez co przyczyniamy się do rozwoju naszego regionu.

Rozwijamy nowe, innowacyjne produkty i komponenty dla naszych zakładów w celu zapewnienia dotychczasowych miejsc pracy i tworzenia nowych. SITECH Sp. z o.o. posiada dwa biura badawczorozwojowe z siedzibą w Polkowicach i Wrocławiu, które są odpowiedzialne m.in. za rozwój know-how i nowych technologii.


Cel 12

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja


Cel 13

Działania na rzecz ochrony klimatu

Działamy i myślimy ekologicznie. W naszej firmie realizujemy projekt „Think Blue. Factory”, w ramach którego podejmujemy szereg działań mających na celu redukcję zużycia energii, wody, odpadów oraz dwutlenku węgla.

Wprowadzamy system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001, wykorzystujemy elektroniczny obieg dokumentów, edukujemy pracowników.


Cel 16

Pokój, sprawiedliwość I silne instytucje

Realizujemy zadania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie walki z korupcją i zapobiegania jej negatywnym skutkom. Przekazujemy pracownikom specjalny „Przewodnik Antykorupcyjny”, który pokazuje w jaki sposób unikać tego typu zagrożeń.

Mamy własne regulacje wewnętrzne: instrukcje „Zapobieganie konfliktom interesów i korupcji” oraz „Zaproszenia i prezenty dla pracowników SITECH Sp. z o.o. i osób trzecich”. Powołaliśmy Compliance Officera. Obowiązują nas również „Zasady postępowania w koncernie Volkswagen” (Code of Conduct), które dotyczą m.in. unikania konfliktu interesów i korupcji, postępowania w kontaktach biznesowych, postępowania z informacjami, czy ochrony środowiska.

Dbamy o to, aby nasi partnerzy biznesowi zapoznali się z wymaganiami koncernowymi dotyczącymi polityki Compliance. 

Raport CSR SITECH
Raport CSR SITECH Sp. z o.o..pdf

pobierz

Informator CSR SITECH
Raport CSR SITECH Sp. z o.o..pdf

pobierz

Efekty działalności SITECH
infografiki-CSR-2018.pdf

pobierz