Fundamentem naszej codziennej pracy jest Integralność, tj. stała i niezawodna uczciwość oraz postępowanie zgodne z prawem. 

Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki trwałej i niezawodnej uczciwości oraz postępowaniu zgodnemu z prawem nasza firma może zdobywać i wzmacniać zaufanie swoich pracowników, klientów, udziałowców, partnerów biznesowych oraz opinii publicznej. Naszym celem jest bycie wzorem do naśladowania w zakresie Integralności i Compliance. W ten sposób chcemy, także w przyszłości, umacniać zaufanie do naszego przedsiębiorstwa i naszych produktów.

Integralne postępowanie jest mocno zakorzenione w strategii Koncernu Volkswagen TOGETHER 2025+ oraz w strategii firmy SITECH 2025+. Integralność ma dla nas znaczenie strategiczne, dlatego stoi na równi z jakością naszych produktów, wskaźnikami finansowymi oraz satysfakcją naszych klientów. Realizując nasz ambitny program Integralności oraz kierując się wartościami korporacyjnymi, stanowiącymi dla wszystkich pracowników orientację w codziennych działaniach, jesteśmy gotowi stawić czoła przyszłym wyzwaniom.

Integralność, jako kluczowa inicjatywa, jest także częścią programu Together4Integrity. Celem jest tu wzmocnienie zrozumienia zasad Integralności i jej znaczenia, jako podstawy działalności biznesowej przez wszystkich pracowników i menedżerów Koncernu Volkswagen oraz SITECH Sp. z o.o..  Ponadto celem jest stworzenie kultury, w której integralne, uczciwe działanie jest nie tylko możliwe, ale także oczywiste. Tylko w ten sposób można promować konstruktywne radzenie sobie z błędami, zwiększyć przejrzystość decyzji biznesowych i wzmocnić odwagę pracowników do pokonywania, wspólnie z przełożonymi, potencjalnych zagrożeń.

Integralność to dla nas zasadniczy element profesjonalnego zachowania. Dążymy do tego, aby w danej sytuacji postępować właściwie i uczciwie.

Integralność, jako podstawa prowadzenia naszej działalności, musi mieć wpływ na wszystkie poziomy zarządzania. Oznacza to, że jest ona obowiązkowym kryterium dla wszystkich decyzji Zarządu i Dyrektorów Zarządzających. Każda sprawa przedkładana Zarządowi i Dyrektorom Zarządzającym do decyzji musi zawierać oświadczenie działu fachowego na temat spójności z zasadami Integralności i Compliance. Musi także wskazywać na zidentyfikowane ryzyka dot. Integralności i Compliance oraz sposoby ich ograniczenia. 

Zobowiązanie Zarządu SITECH Sp. z o.o. oraz Dyrekcji Zarządzającej: „Działać integralnie”, oparte na pięciu jasnych maksymach, gwarantuje spełnienie tego wymogu. 

Więcej informacji dotyczących tematu Integralności w Koncernie Volkswagen można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html